เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         บรรยากาศร่มรื่น