วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Goal)

๑.  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๔.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

๕.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน