ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายประทีป      สุดแสวง
ช่างไฟฟ้า

นายไพโรจน์    แก้วปานกัน
ช่างสี