ฝ่ายงานบริหารสถานศึกษา

นายบรรเทา      คุ้มฉายา   
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎรสามัคคี
นางสุนันทา  ท่าฉลาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา มีชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นายบรรเทิง ท่าฉลาด
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นางสาวรพีพรรณ จำปาสัก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน