ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี   ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗   บนเนื้อที่ ๔๑  ไร่  ๑ งาน  ๘๘  ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๔๕๕ ๓๔๓ โทรสาร ๐๓๕ ๔๕๕ ๓๔๓   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สัญลักษณ์โรงเรียน       

รูปหนังสือเปิดมีอักษร วร. วางอยู่บนคบเพลิง เหนือคบเพลิงมีรัศมี ด้านล่างมีคำขวัญ “นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา”อยู่บนช่อชัยพฤกษ์ ในฐานริปบิ้นมีชื่อโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

อักษรย่อ         ว.ร.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นหว้า

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเสลา        

คติธรรม                   นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา    (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ปรัชญาโรงเรียน           เรียนดีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ดำรงไทย  พลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา                    รักษ์ความเป็นไทย         ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แผนที่โรงเรียน