ประกาศ

ประกาศโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


ด้วยโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยอานาจตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวสั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังรายละเอียดแนบดังต่อไปนี้