ติดต่อโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  วังหว้าราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  wangwaratsamakkee
ที่อยู่ :  หมู่ที่   ๕   บ้านวัดเกาะ
ตำบล :  วังหว้า
อำเภอ :  ศรีประจันต์
จังหวัด :  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :  ๗๒๑๔๐
โทรศัพท์ :  ๐๓๕-๕๙๑๗๗๑
โทรสาร :   ๐๓๕-๕๙๒๒๗๐
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๗
อีเมล์ :  wangwarat@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.wangwarat.ac.th