ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี   ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗   บนเนื้อที่ ๔๑  ไร่  ๑ งาน  ๘๘  ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๔๕๕ ๓๔๓ โทรสาร ๐๓๕ ๔๕๕ ๓๔๓   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สัญลักษณ์โรงเรียน       

รูปหนังสือเปิดมีอักษร วร. วางอยู่บนคบเพลิง เหนือคบเพลิงมีรัศมี ด้านล่างมีคำขวัญ “นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา”อยู่บนช่อชัยพฤกษ์ ในฐานริปบิ้นมีชื่อโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

อักษรย่อ         ว.ร.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นหว้า

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเสลา        

คติธรรม                   นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา    (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ปรัชญาโรงเรียน           เรียนดีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ดำรงไทย  พลานามัยสมบูรณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา                    รักษ์ความเป็นไทย         ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แผนที่โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Goal)

๑.  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๔.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

๕.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา บรรยากาศร่มรื่น

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน – ขาว