ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวรุ้งนภา อยู่นันต์ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร.ร.ในสังกัดสพม.9 รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ วันที่ 11 มกราคม2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี