ประกาศเปิดการเรียนการสอน

โพสท์ใน ประกาศ, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

โพสท์ใน ประกาศ | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม.9
โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

โพสท์ใน ประกาศ | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสท์ใน ประกาศ | ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสท์ใน ประกาศ, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประกาศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.๑) ครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒) ครูอัตราจ้างวิชา สาขาดนตรีไทย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดรายละเอียด

โพสท์ใน ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ | ใส่ความเห็น