กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสมจิต   ลาวัง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเบญจมาศ   มีชาวนา
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบงกช    สนธิ
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เทคโนโลยี)