กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสันติ      สวยรูป             
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา