กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอนงค์     สุดสวาด    
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปราณี    สวยรูป 
ครู กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม