กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธิติมา   พลอยงาม        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุนันทา       ท่าฉลาด
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนีกร    ยารัมย์
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์