กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบรรเทิง     ท่าฉลาด 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนันทา  มีชนะ
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์